അനുയായികള്‍

2014, ഒക്‌ടോബർ 21, ചൊവ്വാഴ്ച

ഉന്നത മർദ്ദം


ഉയർ ന്നു പോകുന്ന
മർദ്ദമാപിനി
കണ്ട്
വാക്കുകൾ
പിടിവിട്ടോടി .
എവിടെയോ
ചില
അക്ഷരത്തെറ്റുകൾ.
മാറ്റങ്ങൾ 
ഇങ്ങനെയും ...
ശിവ ...!ശിവ....!!

1 അഭിപ്രായം: